icon-menu
Menu
icon-user.png

Evalueringsstrategi

Evaluering af undervisning:
 

Lærerne foretager løbende evaluering af undervisningen – enten mundtlig eller skriftlig. Typisk ved afslutning af et forløb og i slutningen af et undervisningsår. Dertil kommer, at alle fag evalueres skriftligt i april måned.

 

Standpunkt og årskarakterer:
 

Der gives standpunktskarakter to gange i løbet af året (typisk i november og marts), dertil kommer årskarakter ved årets afslutning.

 

Formativ evaluering:


Skolen er i gang med et øget fokus på den løbende formative evaluering, således at eleven undervejs får hjælp til at forbedre sit standpunkt.


 

Plan for kvalitetsudvikling og evaluering på Bagsværd Gymnasium

 

1. Overordnede retningslinier for alle evalueringer:

 

Følgende retningslinier gælder for alle typer evalueringer på skolen

 

Forberedelse af evalueringen
Alle evalueringer indledes med, at der udarbejdes en kort evalueringsplan, hvori man gør sig klart:

 • Hvad er målene med den aktivitet, der evalueres (fx målene for undervisningsforløbet)
 • Hvad er formålet med evalueringen. Hvad skal undersøges /måles, er det en formativ eller summativ evaluering?
 • Hvem er berørte parter, som bør inddrages i hhv. planlægning, evaluering og efterbehandling?
 • Hvornår og til hvad skal de berørte parter inddrages?
 • Hvilken metode skal anvendes til evalueringen
   

Der anvendes altså ikke faste skemaer eller metoder til evalueringer. Spørgsmålene udarbejdes ud fra målet med evalueringen og formuleres af de personer, som har evalueringsopgaven. 

 

Gennemførelse af evaluering
Alle berørte parter informeres om formålet med evalueringen.
Evaluering består fortrinsvis af skriftlige evalueringer, men kan også være mundtlige.
Det skal være muligt at aflevere evalueringsskemaer anonymt.

 

Efterbehandling
Evaluering følges normalt op af en handlingsplan, som angiver dels hvilke ting der er værd at bevare, dels hvilke ændringer man anbefaler fremover.
Alle berørte parter informeres om udfaldet af evalueringen og deraf udledte handlingsplaner.
Dette kan foregå mundtligt, fx i form af en diskussion af resultaterne med eleverne, eller det kan foregå på skrift alt afhængig af hvilken form for evaluering, der er tale om. Resultatet af evalueringer lægges altid i de relevante mapper på lectio.

 

2. Evaluering af forhold, som vedrører hele skolen/gymnasiet

 

Skolens ledelse har ansvar for, at skolen og de forhold, som dækker hele skolen/gymnasiet, evalueres. Nogle af disse forhold evalueres løbende/årligt, andre med faste intervaller. I begyndelsen af hvert skoleår udvælger ledelsen i samråd med PR et antal fokuspunkter, som skal evalueres i det gældende skoleår. Disse punkter detailplanlægges i særligt skema, som præciserer, hvem der gør hvad, hvornår. 

 

Skolens ledelse
Er ansvarlig for, at evalueringerne igangsættes og sørger for, at evalueringsopgaverne uddelegeres til de relevante team/udvalg/lærere, som på evalueringstidspunktet arbejder med de valgte fokuspunkter (=Evalueringsgruppen).

 

Evalueringsgruppen 

 • Udarbejder en evalueringsplan, som drøftes med ledelsen og eventuelle berørte parter, hvis det skønnes nødvendigt.
 • Sørger for at evalueringen gennemføres.
 • Samler op på evalueringen og udarbejder forslag til en handlingsplan. Handlingsplan og resultater drøftes i de relevante fora fx PR og udvalg.

 

Skolens ledelse
Beslutter handlingsplaner og sikrer, at de gennemføres.

 

Potentielle fokuspunkter:

 

Fælles rammer for undervisningen

 • Grundforløbet og dets skemastruktur
 • De af skolen besluttede strukturelle rammer for hhv.: AT, NV, AP
 • Udbud af studieretninger
 • Studieretningernes faglige indhold
 • Teamsamarbejde
 • Studieplaner
 • Kompetenceplan
 • Samarbejdsmodeller for teamarbejde og projektarbejde
 • Progression i undervisningen
 • Eksamensformer
 • Rejseregler

 

Skolen uden for undervisningen

 • Evalueringsformer og evalueringsplan 
 • Længdefagligt samarbejde
 • Rekruttering af elever (orienteringsaften, pr, gymnasiets dag, hjemmeside mv.)
 • Ordensregler
 • Frivillige aktiviteter
 • Specielle arrangementer (introuge, orienteringsaften, AB-dag mv)
 • Lovpligtig undervisningsmiljøvurdering hvert 3 år
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Arbejdsmiljø
 • Fysiske rammer
 • Demokrati og medindflydelse (PR, elevråd etc)
 • Skolens målsætninger og værdigrundlag, samt indsatsområder

 

På skolens hjemmeside offentliggøres løbende: 

 • hvilke fokuspunkter, der er valgt i det gældende år

 

Hvert år udarbejdes en samlet opfølgningsplan, som indeholder

 • hvilke evalueringer der er gennemført
 • hvilke resultater evalueringerne har vist
 • hvilke ændringsbehov, der er identificeret
 • hvilke løsningsforslag og handlingsplaner, det har givet anledning til

 

3. Evaluering af undervisningen/klassen

 

Her skelnes mellem enkeltfaglig og tværfaglig undervisning, samt den samlede studieplan. Al undervisningsevaluering bør inddrage de opstillede mål for undervisningen, som de er beskrevet i fx studieplanen, den overordnede kompetenceplan og læreplanen.

 

Enkeltfagligt
Alle lærere og hold skal evaluere undervisningen mindst 1 gang årligt omkring uge 46-47, senest før første lærerforsamlingsmøde.
Man skal her være opmærksom på hvad man vil evaluere: Fx brugertilfredshed eller deltagerkompetencer, da det har forskellige formål og kræver forskellige evalueringsformer.


I klasseevalueringer kan der fokuseres på en række forskellige forhold fx:

 • klasserumskultur
 • socialt miljø
 • faglige forløb og indhold
 • undervisningsformer
 • progression og kompetencer

 

Lærerne samler op på evalueringen og drøfter resultatet med klassen/holdet. Som minimum bør der for hver evaluering samles op på, hvad der fungerer godt, og hvad der kunne forbedres.

 

På det først kommende lærerforsamlingsmøde fremlægger klassens lærere, hvordan de har evalueret, hvilke resultater det gav, samt hvilke handlinger de kan foreslå. Dette sker med henblik på en samlet diskussion af klassens læringsmiljø.

 

Tværfagligt
Tværfaglig undervisning evalueres altid særskilt efter hvert forløb og gælder alle følgende typer samarbejde: AP, NV, AT, Studieretningsprojekter, Tværfaglige projekter i studieretningsforløbet, andet tværfagligt samarbejde. 

Evalueringerne bør forholde sig til både progression, indhold, arbejdsformer, struktur for samarbejdet, og som en naturlig del relatere sig til de opstillede mål for hhv. det aktuelle projekt og kompetenceplanen.

 

Evalueringen udformes og gennemføres af de lærere/teams, der aktuelt arbejder med emnet. Erfaringer og handlingsplaner opsamles og videreformidles dels til ledelsen, som lader erfaringerne indgå i arbejdet med de overordnede rammer og strukturer, dels til klasseteamet, som bruger erfaringerne i evalueringen af den samlede studieplan. For hver studieretning oprettes en mappe på lærernettet, hvori disse erfaringer kan opsamles. Dette gør det lettere at arbejde med studie- og kompetenceplan og evalueringerne kan således fungere som en ”stafet”.

 

Den samlede studieplan
Den samlede studieplan evalueres løbende af teamlærerne, for bl.a. variation i arbejdsformer, kompetencemål, progression, tilstrækkeligt tværfagligt samarbejde. Der skal dog min. ved udgangen af hhv. 1.g og 2.g udarbejdes en samlet konklusion med handlingsanvisninger, som bringes frem af teamet for klassens nuværende og kommende lærere.

 

4. Evaluering af eleverne

 

Eleverne evalueres løbende gennem året i forbindelse med undervisningen med henblik på at afdække styrker, svagheder og fremskridt.

 

Evalueringen foregår på følgende måder:

 • Faglærerne giver respons i timerne og ved skriftligt arbejde
 • Elever/forældre tilbydes 1 gang årligt konsultationer med faglærerne
 • Der gives standpunkts- og årskarakterer i alt 3 gange årligt. Hvis elever sættes mere end 1 karaktertrin ned, skal det begrundes i kommentarerne.
 • På lærerforsamlinger

 

Evalueringen kan ske på baggrund af: 

 • selvevaluering
 • forberedelsesgrad
 • skriftlige produkter
 • test
 • deltagelse i undervisningen
 • arbejdsvaner hjemme og i timerne

 

Denne plan er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering for de gymnasiale uddannelser, samt Bekendtgørelse om STX 

 

Version 5 – december 2008

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.