icon-menu
Menu
icon-user.png

studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne for Bagsværd Kostskole og Gymnasium er omfattet af bestemmelserne i ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser” (Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006). 

 

Bestemmelserne har gyldighed for alle skolens gymnasieelever. Herunder kan du læse om disse: 

 

 • Formål
 • Indledning
 • Ordensregler
 • Regler for studieaktivitet
 • Oprykning
 • Sanktioner
 • Klage
 • Ikrafttræden

 

Formål

Studie- og ordensreglernes formål er at fremme gymnasieuddannelsens overordnede mål, som er udvikling af elevens almendannelse, viden og kompetencer.


Det betyder, at reglerne 

 • bygger på skolens målsætninger
 • danner rammen om et aktivt og studiefremmende læringsmiljø 
 • stiller krav til den enkelte elevs ansvarlighed både fagligt og socialt i samspillet med andre elever, lærere og øvrigt personale.

 

Indledning

Studie- og ordensreglerne omfatter ikke detaljerede regler for enhver tænkelig situation. Derfor forudsættes det, at eleverne er bekendte med samfundets almindelige regler for ordentlig adfærd.
Skolen giver eleverne en grundig orientering om reglerne og om den enkeltes ansvar for, at de overholdes samt om de sanktioner, som overtrædelse af reglerne kan medføre. 

 

Ordensregler

 • Overalt på skolens område gælder samfundets almindelige normer for adfærd og samvær. 
 • Der må ikke ryges på skolens område i dagtimerne. Rygning foregår udendørs og kun på det anviste område ved fester.
 • Alkohol må ikke medbringes på skolen.
 • Rektor kan ved særlige arrangementer tillade, at alkohol nydes på skolens område. 
 • Euforiserende stoffer må ikke medbringes eller indtages på skolens område. Ligeledes må man ikke opholde sig på skolens område, hvis man er påvirket af euforiserende stoffer.  
 • Der må ikke spises og drikkes i undervisningslokaler – vand undtaget, med mindre det sker efter aftale med læreren.
 • Mad og drikke må kun indtages i Gymnasiestuen. Efter spisefrikvarteret og efter skoledagens afslutning skal der være ryddet op i Gymnasiestuen. 
 • Efter hver time efterlades undervisningslokalerne i ordentlig stand. 
 • Enhver er ansvarlig for at skolens fællesarealer såvel ude som inde holdes ryddelige. 
 • Der må ikke kommunikeres via mobiltelefon i undervisningstiden. 
 • Skolens inventar samt bøger, AV og IT-udstyr behandles med omtanke. 
 • Skolens IT-udstyr er beregnet til fagligt arbejde og samarbejde. 
 • Elever skal på ekskursioner, studie- og udvekslingsrejser nøje følge det planlagte program og opføre sig efter de retningslinjer, de deltagende lærere har foreskrevet. 

Brud på disse regler kan medføre hjemsendelse for egen regning.

 

Regler for studieaktivitet

 • Der er mødepligt til undervisning, eksamen og øvrige undervisningsaktiviteter, herunder morgensamlinger, fællestimer, ekskursioner, termins- og årsprøver. 
 • Eleven møder velforberedt og deltager aktivt i undervisningen uanset arbejdsform.
 • Eleven afleverer skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal leve op til de af læreren stillede krav om omfang og fagligt indhold. 
 • Eleven holder sig orienteret om skema, lektier, øvrige skoleaktiviteter og skemaændringer ved at logge sig på Lectio mindst en gang om dagen på dage før skoledage.
 • Afskrift uden kildeangivelse i skriftlige opgaver betragtes som snyd og medfører advarsel eller bortvisning. 
 • At benytte internettet og anden elektronisk kontakt til omverden til eksamener eller terminsprøver betragtes som snyd og medfører bortvisning fra eksamen i faget.
 • Eleven har adgang til løbende at følge med i skolens registrering i Lectio af egen tilstedeværelse og opgaveaflevering. Registreringen opdateres en gang ugentlig. Er du under 18 år har du pligt til at give dine forældre adgang til Lectio, så de kan få oplysninger om dine karakterer og eventuelt fravær.
 • Eleven har pligt til efter fravær skriftligt eller elektronisk at underrette skolen samt at angive fraværsårsag i Lectio. 
 • Skolen kan kræve dokumentation for fravær fx lægeerklæring på elevens regning.
 • En elev, der er fraværende, har pligt til at orientere sig om arbejdet i klassen. Ved langtidssygdom har eleven ret til at modtage sygeundervisning. 

 

Oprykning

 • Elevens standpunkt og udbytte af undervisningen vurderes ved skoleårets afslutning og er sammen med det opnåede karaktergennemsnit afgørende for, om oprykning til næste klassetrin kan ske. 
 • Har eleven opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår, sker oprykning automatisk. 
 • Har eleven opnået et karaktergennemsnit under 2,0 kan rektor ud fra en helhedsvurdering nægte en elev oprykning til næste klassetrin. 
 • Nægtes en elev oprykning, kan rektor godkende, at eleven går det pågældende klassetrin om én gang. 

 

Sanktioner

 • Overholdes studie- og ordensreglerne ikke, advares eleven mundtligt eller skriftligt. 
 • Sanktioner kan kun iværksættes på baggrund af rektors konkrete vurdering og normalt efter et skriftligt varsel.
 • Du kan miste økonomisk støtte fra SU, hvis rektor erklærer dig studieinaktiv – og du kan først få den igen, når du atter er studieaktiv.
 • En elev kan midlertidigt bortvises fra undervisningen i op til 10 skoledage pr. skoleår. Bortvisningen tæller som fravær. 
 • En elev kan udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 
 • En elev kan henvises til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin det pågældende skoleår. 
 • En elev kan fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag det pågældende år med den konsekvens, at eleven ikke har afsluttet skoleåret og derfor må gå om.
 • En elev kan bortvises permanent fra skolen efter forudgående skriftligt varsel. 
 • I særligt alvorlige tilfælde kan eleven bortvises uden forudgående varsel. 
 • Eleven har erstatningsansvar i forhold til skolens ejendom og værdier.

 

Klage

Eleven har adgang til at klage over rektors afgørelse. Klagen vil normalt ikke have opsættende virkning. 

 

Ikrafttræden

Ovenstående Studie- og ordensregler er gældende fra 1.januar 2016  

De tidligere regler er hermed udgået.

 

 

Jimmy Burnett Nielsen

Rektor 

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.